شیمی دهم

img
در زیر نکات مهم هر فصل از شیمی دهم را به تفکیک بیان میکنیم

این مباحث، بسیار سوال خیز بوده و بدیهی است مسلط شدن بر روی این موارد در موفقیت شما در آزمون بسیار حائز اهمیت است.

83
%
مطالب حفظی
52
%
مفاهیم
38
%
مسائل عددی
27
%
موازنه معادلات شیمیایی

مطالب شیمی دهم به تفکیک فصول

فصل اول
فصل اول
1- جدول تناوبی عناصر فصل اول شيمي دهم 2- جرم اتمی میانگین ایزوتوپ ها 3- E=mc²رابطه 4- واکنش های هسته ای 5- آرایش الکترونی عناصر 6- مول و عدد آووگادرو 7- طیف نشری خطی 8- مدل کوانتومی اتم 9- پیوندهای یونی و کوالانسی 10- رابطه A=N+Z
فصل دوم
فصل دوم
1- لایه های هواکره 2- تقطیر هوای مایع 3- ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلز ها 4- آرایش الکترون نقطه ای 5- طبقه بندی اکسیدها 6- قانون پایستگی جرم 7- معادلات نوشتاری و نمادی 8- موازنه معادلات شیمیایی 9- اثر گلخانه ای 10- شیمی سبز 11- اوزون 12- رفتار گازها 13- قانون آووگادرو 14- تولید آمونیاک به روش صنعتی هاور
فصل سوم
فصل سوم
1- یون های محلول در آب دریا 2- یون های تک اتمی 3- یون های چند اتمی 4- محلول و مقدار حل شونده ها 5- PPM رابطه 6- درصد جرمی محلول 7- کاربردهای NACL نمک 8- غلظت مولی (مولار) 9- رفتار مولکول ها در میدان الکترونیکی 10- پیوندهای هیدروژنی 11- نیروهای بین مولکولی 12- گشتاور دو قطبی 13- قاعده مهم حلالیت 14- انحلال یونی 15- انحلال مولکولی

با ما تماس بگیرید

بسیار راحت می توانید با کمک متن زیر با ما در ارتباط باشید؛

با پر کردن فیلد های روبرو می توانید به راحتی اطلاعات خود را در اختیار شیمیلند بگذارید تا خبر های مهم برای شما ارسال گردند.

ارسال پیام موفق بود